Poerim - Lotenfeest


Dit feest werd in de tijd van koningin Esther ingesteld. Het was een donkere tijd voor de Joden. Israël maakte deel uit van het Perzische rijk. Ahasveros, de koning van dit rijk, had Haman een hoge positie gegeven onder de vorsten in zijn rijk (Esther 3:1). Iedereen moest voor hem buigen. Maar de Jood Mordechai weigerde dat vanwege zijn godsdienstige opvatting. Op dit schilderij zie je hoe Mordechai blijft zitten, terwijl anderen voor Haman neerknielen.

Daarom haatte Haman de Joden zo erg, dat hij ze allemaal wilde laten ombrengen! Voor de uitvoering van zijn plannen had hij door middel van purim (loten) een datum vastgesteld. Na de 13e dag van de maand Adar zou er in het rijk van Ahasveros geen enkele Jood meer leven.

Toen Mordechai dit hoorde, was hij erg verdrietig. Meteen vroeg hij koningin Esther of zij naar de koning wilde gaan om te smeken voor haar volk. En toch vertrouwde Mordechai niet in de eerste plaats op mensen, maar op de Heere! Dat weten we uit zijn woorden in Esther 4:14: “Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezen tijde, zo zal den Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan (…).” Mordechai wist dat de Heere zou zorgen voor het Joodse volk, ook al zouden Esther en Ahasveros niet naar hem luisteren. Toen het Joodse volk door de Heere op wonderlijke wijze verlost was, gaf Mordechai bevel het Poerimfeest te vieren (Esther 9:20-22).

   Hoe Poerim nu gevierd wordt   

Op de Joodse kalender valt het Poerimfeest elk jaar op de 14e en 15e dag in de maand Adar. Bij ons is dat in februari of maart. Esther vastte voordat zij naar de koning ging. Op de dertiende Adar, de dag voor het Poerimfeest, vasten de Joden daarom ook nu nog steeds. In de synagoge wordt het Aneenoe (“Verhoor ons..”) gebeden. Het is een roep om verlossing. Daarnaast wordt Jesaja 55:6-13 gelezen. De verzen 8 en 9 passen goed bij de moeilijke en onbegrepen wegen die het Joodse volk gegaan is. En ook Psalm 7, waarvan vooral vers 16 heel toepasselijk is: "Hij heeft een kuil gedolven en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve die hij gemaakt heeft". Immers, Haman wilde Mordechai laten ophangen, maar hij werd zélf ter dood gebracht...

Tijdens Poerim is iedereen bij iedereen welkom en geeft men elkaar cadeaus. Het Poerimfeest is tegenwoordig een soort carnavalsfeest. Er zijn verkleedpartijen, er wordt veel gedronken en de zogenaamde Hamansoren worden gegeten. Dat zijn driehoekige koekjes, gevuld met chocolade- of dadelpasta.


► Hamansoren op Poerim

Tijdens het Poerimfeest wordt in de synagoge het hele boek Esther gelezen. De grote daden van de Heere worden herdacht. De megilla (Estherboekrol) is rijk versierd. Verzen die over Mordechai gaan, worden door de gemeente luid herhaald. Als de naam van Haman klinkt, wordt er gestampt en veel lawaai gemaakt met ratels. De Joden willen daarmee de naam van de Jodenhater Haman onverstaanbaar maken. Zijn naam mag niet meer gehoord worden; die moet uitgeroeid worden. Het Poerimfeest is het feest van de verlossing. Messiaanse Joden weten dat er alleen bevrijding mogelijk is door Jezus, de Zaligmaker. In Hem is Poerim, het feest van de verlossing, vervuld. In de boekrol van Esther wordt de Naam van de Heere niet genoemd, maar de leiding van de Heere is in het hele boek te merken.